ups bakımı tamiri

Parçalı UPS Bakım Sözleşmesi

AC/DC, UPS sistemlerinin üretimden, satışa; garanti bitiminden, UPS'in hurdaya çıkarılmasına kadar olan onlarca yıllık zamanın tamamı ile ilgilenir. Kesintisiz Güç Kaynağı'nın, Kesintisiz çalışmasının koşulu periyodik bakımları ve testleridir. Firmamız ile yapacağınız Parçalı UPS Bakım sözleşmesi için web sayfamızdan detaylı olarak bilgi alabilir, arzu ederseniz firmamıza danışabilirsiniz.

Parça dahil Bakımını yaptığımız UPS sistemleri için arzu ederseniz, 6 aylık yada 1 yıllık garanti de alabilirsiniz.

UPS Parçalı Bakım Sözleşmesi

Bu sözleşme ile bundan sonra AC/DC olarak isimlendirilen ACDC Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti., sözleşmede KULLANICI olarak isimlendirilen ................................................... ......................... ‘nde bulunan madde 7’de bilgileri verilen Kesintisiz Güç Kaynağı ( UPS ) sisteminin kontrol, koruyucu periyodik bakım, onarım ve ayar işlerinin yapılması sağlanacaktır.

1. Sistem: Bu sözleşme ile bakımı AC/DC tarafından yapılacak olan sistem; Kesintisiz Güç Kaynağı ile buna bağlı olarak çalışan akü grubundan oluşur.

2. Koruyucu Periyodik Bakım : AC/DC tarafından sözleşme süresi içerisinde 6 ayda bir bakım hizmeti yapılacaktır. Koruyucu UPS Periyodik Bakımı, aşağıda tanımı yapılan işlemlerden oluşur;
• Sistemin genel temizliği yapılacak,
• Tüm elektriksel bağlantılar ve elektronik kartların işlevleri kontrol edilecek,
• Eviricinin işlevleri, Statik By-Pass’ ın işlevleri ve Manuel By-Pass’ ın işlevleri kontrol edilecek,
• Dahili elektronik besleme kaynaklarının işlevleri ve güç elemanlarının işlevleri kontrol edilecek,
• Akü bağlantıları ile aküler ve akülerin dengesizliği kontrol edilecek.

3. Arızaya Müdahale Süresi: Sistemdeki arızanın AC/DC’ e haber verilmesinden itibaren, 24 Saat içerisinde arızaya müdahale edilecektir.

4. Bakım-onarım esnasında sarf edilecek her türlü yedek parça için herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. (Akü gurubu ile madde 5’te belirtilen kullanıcı hatalarından kaynaklanan parça değişiklikleri hariç )

5. Aşağıda belirtilen durumlar KULLANICI hatası olarak değerlendirilecek olup, cihazın sözleşme kapsamı dışında işlem görmesine neden olacaktır. Bu durumda verilen teknik servis hizmeti bedeli, sözleşme bedelinin beşte biri oranında ayrıca fatura edilecektir.
• Sözleşme konusu sisteme AC/DC yetkili elemanları dışında başka kişilerce herhangi bir müdahalede bulunulması,
• Güç tesisatında, AC/DC yetkili elemanı gözetimi dışında yapılacak değişiklikler,
• Giriş / Çıkış faz sıralarının ve iletken kesitlerinin değiştirilmesi ve KGK çıkışının kısa devre edilmesi,
• Sigorta ve devre kesici değerlerinin değiştirilmesi, Akü grubundaki, akü sayısının değiştirilmesi,
• KGK’ nın yerinin AC/DC’ den habersiz olarak değiştirilmesi sonucunda oluşacak arızalar,
• KGK’ nın elektroniğinde yada güç kaynaklarında AC/DC yetkilisi olmadan değişiklik yapılması.
• KGK’ nın fiziksel darbelerden veya her hangi bir şekilde sıvıya maruz kalmasından dolayı oluşacak arıza durumu,

6. Bu sözleşme mücbir sebeplerden (doğal afetler) dolayı meydana gelecek hasarları ve arızaları kapsamaz.

7. Yıllık bakım ücretleri K.D.V. hariç olmak üzere aşağıda belirtilmiştir;
 

Gücü ve Modeli

Akü

Akü Bilgileri ve Adedi

Seri No

Birim Fiyatı

Sözleşme Bedeli

           
Toplam Tutar :
 
8. Bu ücretler EURO/USD olarak verilmiş olup, sözleşme tarihindeki T.C.M.B. döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hesap edilecek olup KULLANICI tarafından AC/DC’e sözleşmenin imzalanmasını müteakip peşin olarak ödenecektir. Sözleşme bedeli ve 4. maddede belirtilen Akü ve yedek parça bedellerinin süresinde ödenmemesi halinde ayrıca bir bildirim gerekmeksizin aylık %8 gecikme faizi KULLANICI tarafından ödenecektir.

9. Bu UPS bakım sözleşmesi ....../....../........... tarihinden itibaren 1 (BİR) yıl süre ile geçerlidir. Taraflardan biri sözleşme bitiminden bir ay önce herhangi bir talepte bulunmazsa sözleşme tüm şartları ile bir yıl daha geçerli olacaktır.

10. Bakım sözleşmesine ait bakımlar mesai saatleri içerisinde yapılır. Mesai saatleri dışındaki özel bakım talepleri için fazla mesai ücreti müşteriye fatura edilir.

11. AC/DC kendi kontrolü dışında kalan sebepler yüzünden hizmetlerin yerine getirilmemesinden sorumlu tutulamaz.

12. Sözleşmeden doğacak ihtilaflarda AC/DC elinde bulunan KULLANICI ile ilgili kayıtların H.U.M.K. madde 287 gereğince yegane delil sayılacağını kabul etmişlerdir.

13. KULLANICI tarafından bu sözleşmelerden doğan haklar üçüncü şahıslara devredilemez.

14. Sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda yetkili yargı bölgesi İstanbul’dur.

15. Bu madde ile 15 maddeden ibaret bu sözleşme taraflarca okunmuş, kabul ve imza edilmiştir.
 

Tarih

 
KULLANICI                                                              AC/DC

İmza/Kaşe                                                               İmza/Kaşe

 
Fatura Adresi : .................................................................................
Vergi Dairesi  : ........................
Vergi No        : .....................

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat : 5 No : 146  34384 Okmeydanı / İSTANBUL
Tel : +90-212 - 320 20 07 Pbx      Faks. +90-212 - 320 20 09
 

Online Doldur

Yazdır